FATYH BELEDYYESY

Yükleniyor...Lütfen Bekleyiniz...

 

Tarihi yarymadanyn büyük bir kysmyny kaplayan Fatih, üzerinde yarym milyona yakyn bir nüfusu baryndyryyor. Ystanbul’un en köklü yerle?im merkezlerinden biri olan ilçemiz, büyük bir tarihi ve kültürel mirasyn da ev sahipli?ini yapyyor. Yerle?ik yapysy ve tarihi yarymadada yer almasy nedeniyle, Fatih’te fabrikalar açmak, büyük ticaret merkezleri olu?turmak pek mümkün görünmüyor. Ancak, Fatih gelece?ini geçmi?inden çykarma, atiyi mazinin üzerinde kurma ve Anka ku?u gibi kendi küllerinden yeniden do?ma potansiyelini içinde baryndyryyor. Biz de, i?ba?yna geldi?imizden bu yana Fatih’te klasik belediyecilik anlayy?yyla yetinmeden, Fatih’in bu potansiyelini açy?a çykaracak projeleri gündemimizin en üst syrasyna ta?ydyk.

Ayvansaray Kültür ve Turizm Güzergahy kapsamynda Anemas Zindanlary, Tekfur Sarayy, Emir Buhari Tekkesi restorasyonlary, Ayvansaray Türk Mahallesi Kentsel Yenileme Projesi , Fener-Balat Rehabilitasyon Projesi, Zeyrek’teki tarihi evlerin korunmasy, gizli kalmy? hazinelerimiz olan sarnyçlaryn açy?a çykarylmasy, bakymsyzlyktan yok olmaya yüz tutan türbelerimizin ve tarihi çe?melerimizin restorasyonu; çürümeye terkedilmi? medreselerin, tekkelerin, sibyan mekteplerinin modern bir anlayy?la ve yeni i?levlerle canlandyrylmasy için ba?latty?ymyz çaly?malar gibi Haliç sahilinin eski görkemine kavu?turulmasy için hazyrlady?ymyz projeler çaly?malarymyzdan  bazylarydyr.

Bütün bu çaly?malaryn üzerinde yükseldi?i asyl anlayy?ymyz ise, kapsamly bir toplumsal dönü?üm projesidir. Amaç, sadece tarihi ve kültürel mirasy turizme açmak ve Fatih halkynyn sadece ekonomik ya?amyna katkyda bulunmak de?il; Fatih’te sosyal ve kültürel bir canlanmayy da sa?lamaktyr. Bu amaca ula?manyn olmazsa olmaz ko?ullaryndan biri de katylymcy bir anlayy?y hayata geçirmektir.

Toplumsal dönü?üm projemizin en önemli ayaklaryndan biri de, Fatih halkynyn sosyo- ekonomik düzeyinin yükseltilmesidir. Bu nedenle, tarihi ve kültürel mirasymyzyn turizme açylmasyyla birlikte Fatih’te ekonominin canlanmasyna ve istihdamyn artmasyna özel bir önem veriyoruz. Ayryca Fatih’in çehresinin de?i?mesiyle birlikte ortaya çykacak yeni i? alanlarynyn gerektirece?i kalifiye i?gücü ihtiyacynyn kar?ylanmasy amacyyla sivil toplum kurulu?laryyla i?birli?i içinde meslek edindirme kurslaryny yapylandyryyoruz.

Fatih’in yeniden bir kültür merkezi haline getirilmesi de toplumsal dönü?üm projesinin bir ba?ka aya?yny olu?turuyor. Resim sergileri, tiyatro ve film gösterimleri, konserler, foto?raf sergileri, paneller, konferanslar, sanat atölyeleri ve ?enlikler her zaman gündemimizde olan ve uygulamaya geçirdi?imiz etkinlikler arasynda. Fakat daha önemlisi, bu etkinliklerin bizzat Fatih halky tarafyndan gerçekle?tirilmesini sa?layacak bir kültür altyapysyny olu?turmaktyr. Bunun için de üniversiteler, sivil toplum örgütleri ve sanat dünyasy ile i?birli?i içinde daha kapsamly ve kalycy projeleri gündemimize alyyoruz.

Sa?lyk kurulu?lary açysyndan zengin bir ilçe olan Fatih’te halkynyn bu olanaklardan yeterince yararlanmasyny sa?lamaya dönük kapsamly bir çaly?ma da Belediyemizin öncelikleri arasyndadyr. Mahallelerimizde kurdu?umuz sa?lyk ocaklary halkymyzyn öncelikle ‘birinci basamak’ sa?lyk sorunlaryny giderebilmeleri için önemli bir basamak sa?lamaktadyr.

Gençlerimizin sokaklardan kurtularak enerjilerini daha yapycy bir biçimde kullanmalary amacyyla spor tesislerini yaygynla?tyrma çaly?malarymyz bütün hyzyyla sürüyor.

?u anda farkly binalarda hizmet vermeye çaly?an belediye birimlerinin tek bir merkeze toplanmasy amacyyla, yeni belediye binamyzla ilgili çaly?malar da ba?lamy? durumdadyr. Ayryca Fatih’e hak etti?i güzellikte bir kültür merkezi kazandyrma yönündeki çaly?malarymyz da hyz kazanmy?, kültür merkezimizin yapymy ba?latylmy?tyr.

Belediye ile Fatih halky arasyndaki ili?kiler açysyndan en önemli meselelerden biri de, halkyn sorunlaryny en kolay biçimde iletebilece?i ve çözüm bulabilece?i bir mekanizma olu?turulmasydyr. Bu amaçla (Fatih Belediyesi Yleti?im Merkezi) FABYM çaly?malaryny düzenli olarak sürdürüyor.  Fatih halky, ister bir telefonla, ister elektronik postayla, isterse de bizzat ba?vurarak her türlü sorun, öneri ve ?ikayetini FABYM’e ula?tyrabiliyor ve çözümü takip edebiliyor.  FABYM, halkyn sadece belediye ile olan ili?kilerinde de?il, devletin di?er kurumlary ile olan ili?kilerinde de bir köprü görevi görüyor.

Dikkat edilirse, ?u ana kadar saydyklarym arasynda belediyenin temel görevleri olarak görülen çöp toplanmasy, yollaryn yapylmasy, imar uygulamalary gibi konulara hiç de?inmedim. Çünkü bunlar bir belediyenin en temel görevleridir. Fakat kysaca de?inmek gerekirse, Fatih yazyn en sycak günlerinde bile çöp kokusu hissetmiyor. Yki yyl içinde büyük bir bölümünün asfaltlama çaly?malary tamamlanmy? olan ilçemizin,  ihtiyaç halinde asfaltlary yenilenmeye devam ediliyor.  Bu konuda, ya?anabilecek sorunlar için ise, bütün Fatih halkyny aksayan hizmetleri FABYM’e bildirmeye ça?yryyorum.

Ba?ta da belirtti?im gibi, klasik belediyecilik anlayy?y bizim anlayy?ymyz olamaz. Hedef, Fatih’te kapsamly bir toplumsal dönü?ümü sa?lamaktyr. Fatih’i tarihi birikimiyle, alt yapysyyla, sosyal ve kültürel geli?imiyle kentle?mesini sa?lamak ve  Avrupa Birli?i standartlarynda  Ystanbul’un örnek ilçesi haline getirmek için çaly?yyoruz.

 ?imdi, tek gayemiz, bize gösterilen teveccühe hizmetimizle layyk olmaktyr. Saygy ve Sevgilerimle...     

  baskan                    ucurtma


Mustafa DEMYR
Fatih Belediye Ba?kany

 Firma Bilgileri
Firma Adı : FATYH BELEDYYESY Yetkili Kişi: Mustafa DEMYR
Adres: Ak?emsettin Mahallesi (Hocaüveyz Mevkii) Adnan Menderes Vatan Bulvary No:54 Fatih
Telefon: 0212 453 14 53 / 0212 453 14 00 Fax: 0212 584 16 00
Web Adresi: http://www.fatih.bel.tr E-mail: fatih@seyriistanbul.com
Firmaya Mesaj Gönderin

Gelen mesajları okuyabilmek için lütfen üye girişi yapın
Firma Sahipleri üyelik bilgilerinizi bilmiyorsanız lütfen bizimle irtibata geçiniz...

   İsim ve Soyisim :(*)
   E-mail :(*)
   Mesaj :(*)

Gönderilen Mesajlar

Mesajların detaylarını görebilmek için lütfen üye girişi yapın...

semra uyar
mevlana kapy mahallesinde yykym varmy varsa ne zaman bir an önce yykylyrsa memnun olurum siaden ricam bir an evvel yykyn insan evinin yykylmasyny istermi ben istiyorum ancak bu ?ekilde burdan uzakla?yryz ba?ka imkanymyz yok çocuk büyütecek yerler de?il çünkü çocuklar için tehdit olu?turuyo çünkü her pislik var mustafa demire saygylarymla
26.07.2012 00:50:36
nurten eken zeynur tekstil
fatih belediye ba?kanly?y fen i?leri bölümü dikkatine belediyenize ba?ly hasan halife ak?emsettin mahallesi halycylar caddesi no 29 da elda hint giyim zeynur teks san tic ltd ?ti. olarak faliyet göstermekteyim i? yerimiz halycylar caddesiyle sary güzel caddesinin kesi?tifi noktada bulunmaktadyr .dükkanymyzyn önüne münübüs kamyon gibi araçlary geceden byrakarak i? yerimizin ve vatanda?yn madur olmasyny sa?lamaktadyrlar. belediye makamynyzdan i? yerimizin önüne demir babalard
20.02.2012 18:15:08
halit bakyr
SN ba?kan SN eme?igeçenler bir süreden berri cerrahpa?a yolçaly?malarynyzy taktirle izliyorum çamursus sokaklar pageli?i güzel park etmemi? araçlar güzel götüntüler ama nevarki sokak içinde park yeri bulamayan araçlar araçlaryny yaya geçidi turadu?arlara park ederek yayalaryn caddeden yürümeye mecbur byrakylmakta buda tehlike arzetmektedir ayryyeten ba?çy mah. sok 24 no u?ur .ap evimin önüne çaly?an yetkililrre sö?lendi?i halde adeta araapark yeri byrakylmy? gibi ak?.araçl ?im park etm ba?lady
12.01.2012 14:38:59
ismail ta?çy
sn yetkili hobyar mah türbe sok (büyük ptt cad kar?ysy)soka?ymyzda dilenci var yakla?yk 5-6 seneden buyana dükkanymyzyn önündedir mü?terilerimiz bile artyk yolunu de?i?tiriyor herkesle samimiyet kurup duygusal sömürü yapmaktadyr . ama artyk baya?y rahatsyzlyk vermekte kendisine i? bulan tanydyklar olmasyna raamen gitmedi ger?inin yapylmasyny önemlerica ediyorum telefonumuz 0212-511.16.69 te?ekür ederim
23.09.2011 15:18:48
RÜMUZ: MA?DUR GRUP
KOCAMUSTAFAPA?A YLKÖ?RETYM OKULU VE SÜMBÜLEFENDY CAMYY'NYN TAM KAR?ISINDA TEKEL BAYYY BULUNMAKTADIR.ÇOCUKLARIMIZI E?YTYM YUVASINA GÖNDEREN BYZ VELYLER OLARAK BU DURUMDAN ?YKAYETÇYYYZ. ÇOCUKLARIMIZ OKULDAN ÇIKTIKLARI GYBY TEKEL BAYYY YLE KAR?I KAR?IYA KALIYOR,BU DURUMDAN ÇOCUKLARIMIZ DA OLDUKÇA RAHATSIZ.AYNI ZAMAN DA BU DURUM CAMY CEMAATY YÇYN DE SÖZ KONUSUDUR.DYNY YNANÇLARIMIZA SAYGI VE ÇOCUKLARIMIZIN GELECE?YNY KARARTMAMAK YÇYN ALLAH RIZASI YÇYN LÜTFEN BU DURUMLA YLGYLENMENYZY YSTYYORUZ..
11.07.2011 15:23:20
sema hacybebeko?lu
Fabime ?ikayetimi bildirdim.Ama cevap alamyyorum.Lütfen artyk yetkili biri beni duysun.Evimde iki çocu?umla foseptik sineklerle u?ra?maktan yyldym.
23.03.2011 21:32:21
erdi yylmaz
sizin hizmetiniz altynda çaly?mak istiyorum kamyon arkasy çöpçülük yapabilir çok aradym bulamadym size ba?vuryyym dedim aklyma tek gelen siz oldunuz bana göre bir i? verirseniz mutlu olurum lütfen e mail adresime mesaj yollayyn beklicem
25.12.2010 01:31:35
sava? ARSLAN
SELAMYN ALEYKÜM ben 5sene capa typ fakultesynde tedavy gordumm vede 4,5 senedyr hemo dyyalyze gyryyorumm beyaz kartym vrr ama nasyl faydalary vrr bylmyyorumm 2006 yylyndan bylgysayar belgem vrr orta okul mezunuyumm suanda calysmyyorumm bana byr ysy bulursanyz sevynyrymm en kysa zamanda hayyrly cevaplaryny beklyyorumm ALLAH (C.C) RAZI OLSUN SIZDEN BIRDE 1987 DEN BERI CAPANIN HASTASIYIZ.BANA IS BULURSANIZZ SEVINIRIMM.
23.10.2010 16:27:23
sema ?envardar
Ta?köprülüzade sokakta oturuyorum soka?yn belli bölümünde gecekondu evler yykyldy medreseler ortaya çykty fakat medreselerin önünde ak?am saatinden sonra bir grup toplanyp hem içki içiyorlar hemde yanyndaki köpekleri biz vatanda?laryn üstüne saldyrtyyorlar bu durumdan çok rahatsyz oluyoruz.Belediyenin en kysa zamanda ilgilenmesini rica ediyorum.
30.09.2010 11:25:34
veysel zaman
iskender pa?a mah ahmediye cad no 28 sofular adresynde bulunan i?yerimizin önünde yykylmak uzere olan bir agaç var ve agaç kurumu? ve cok tehlikeli durmaktadyr rüzgarda ve ya?murda yykylacak ve hem i?yerimize hem cevredeky araçlara hemde yoldan gecen vatanda?lara zarar gelmesinden korkaryz beledyyemizin gerekeny yapmasyny rica ederim ?ANLIURFA ZAMAN KEBAB SALONU 0212 621 10 63 veysel ZAMAN
14.09.2010 15:06:22
nur?en tezcan
itfaiye cad oturuyorum böyle bir koku görmedim belediye niye ilgilenmiyor
06.09.2010 11:56:14
ulku kyrmaz
kadynlar pazarynda kokudan cam açamyyoruz bu ne pislik
06.09.2010 11:53:59
seher aka?kyn
felçli annem için eve doktor hizmeti varmy? adres; ?ükrü naili sokak ilkbahar ap no.7 kat2 karagümrük - istanbul lütfen bilgi verebilirmisiniz tel. 0532 280 06 32
03.08.2010 13:15:25
Hüseyin soydo?an
ramazan efendi camisi yanyndaki arabacy beyazyt parkynda bulunan dubalardan birtanesini kyryp araç park edip her ak?am içki içiyorlar. parka gidemiyoruz sesli ve küfürlü konu?uyorlar ailemle o mevkiden geçemiyoruz. gere?inin yapylmasyny arz ederim. saygylarymla
03.08.2010 11:43:52